Suburban Retail Portfolio
400 S Randall, 1530 E Algonquin, 2399 S Randall, 2370 & 2380 S Eola & 200 W North
Suburban Retail Portfolio Image
SOLD
Suburban Retail Portfolio
400 S Randall, 1530 E Algonquin, 2399 S Randall, 2370 & 2380 S Eola & 200 W North
  • Sale Price: $13,850,000
  • Property Type:Multi-Tenant
  • Status:Sold